Svako vino u procesu nastajanja za vinara ima za cilj biti dobar i cijenjen proizvod. Kvaliteta grožđa pojedine berbe te trud, primijenjeno znanje, iskustvo i inspiracija uključivo i željeni stil vina u konačnici oblikuju njegovu tržišnu vrijednost. Kada je vino kao gotov proizvod ponuđeno na tržištu  osim naših osobnih dojmova i subjektivne valorizacije, uključivo i mišljenja šireg kruga potrošača, ocjenjivanja vina na renomiranim vinskim natjecanjima naposljetku čine krunu općeg dojma i prosudbe vrijednosti pojedinog proizvoda. Iako uživanje u vinu ostavlja pravo stvaranja individualne prosudbe, dok njihova ocjenjivanja ponekad možemo smatrati i subjektivnom metodom, konačnu valorizaciju naposljetku čini zbir svih dojmova i završna riječ vinskih znalaca na značajnim vinskim natjecanjima.

U sve većoj tržišnoj utakmici našim vinima i sami se kontinuirano dokazujemo i ovdje predstavljamo samo neke od posljednjih vrijednih nagrada.